Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok: Jedálne lístky sú prístupné v novej aplikácii - strava.cz. Bližšie...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40» Vnútorný poriadok školy

 

GYMNÁZIUM JANKA MATÚŠKU  GALANTA, Štvrť SNP 1004/34, 924 01  Galanta

V N Ú T O R N Ý     P O R I A D O K     Š K O L Y

 

Gymnázium Janka Matúšku v Galante je výberovou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne, a preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a vnútorným poriadkom. Žiak sa týmto rozhodnutím zaviazal plniť všetky úlohy a povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a zo zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Ústava Slovenskej republiky zahŕňa právo občanov na vzdelanie. V záujme tohto práva vedenie nášho gymnázia zabezpečí taký vnútorný chod školy, organizáciu života žiakov a podmienky pre medziľudské vzťahy, aby čas strávený v škole bol maximálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, formovania osobnosti mladého človeka, no aby tento čas bol aj príjemný rovnako pre žiakov i učiteľov.

Škola bude dôsledne dodržiavať dokumenty prijaté a schválené OSN – Listinu základných ľudských práv a slobôd a Dohovor o právach dieťaťa – a to vo vzťahu k žiakom, rodičom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy. Bude venovať náležitú pozornosť príprave žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, mieru, znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a náboženskými skupinami.

V zmysle § 153 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ gymnázia vydáva školský poriadok Gymnázia Janka Matúšku v Galante v tomto znení:

Organizácia  vyučovania

1./ Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín. Rozvrh školy je povinný rešpektovať

každý žiak a pedagogický pracovník.

2./ Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, laboratóriách a telovýchovných priesto-

roch.

3./ Každý žiak má pridelenú skrinku na topánky a oblečenie, za ktoré je počas celého školské-

ho roka zodpovedný.

4./ Vyučovanie sa začína o 8,00 hod. a končí sa najneskôr 9. vyučovacou hodinou o 15,40 hod

5./ Ak majú žiaci počas vyučovania voľnú hodinu, zdržiavajú sa vo vestibule, na chodbe, prí-

padne v priestoroch pri bufete. Žiaci počas voľnej hodiny neopúšťajú budovu školy.

Práva a povinnosti žiakov

Žiak má právo:

- rovnoprávny prístup k vzdelávaniu,

- bezplatné vzdelávanie v stredných školách,

- vzdelávanie v štátnom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom,

- individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom zákonom,

- bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

- úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etickej príslušnosti,

- poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

- výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

- organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

- na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov v súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu ustanovenom školským vzdelávacím programom,

- na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,

- na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených podľa § 24 Zákona NR SR č. 245,

- na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

- na ochranu zdravia a bezpečnosť počas vyučovania, na školských akciách aj mimo vyučovania,

- na dodržiavanie základných psychohygienických noriem (a z toho vyplývajúceho prístupu) na vyučovaní aj v mimoškolskej činnosti zo strany vyučujúcich,

- na kvalitnú výuku vo zvolenom zameraní,

- dozvedieť sa známku a zdôvodnenie klasifikácie po každej ústnej, písomnej a praktickej skúške a z každého predmetu na konci každého klasifikačného obdobia,

- na analýzu chýb v písomných a grafických prácach od vyučujúceho v zmysle Metodického pokynu č. 8/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl,

- slušne vysloviť svoj názor a klásť otázky k prebranej téme,

- viesť konštruktívny a otvorený dialóg s vyučujúcim, triednym profesorom a vedením školy v duchu zásad humanity, kultúry a demokracie,

- požiadať o komisionálne preskúšanie (v prípade neplnoletosti žiaka oň žiada jeho zákonný zástupca),

- navštevovať krúžky, prípadne iniciovať vznik ďalších (podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov),

- kandidovať na členstvo v študentskej rade, v rade školy,

- na reprezentáciu školy v SOČ, predmetových olympiádach, v športových a iných súťažiach,

- na jeden deň študijného voľna pri účasti v celoslovenskom kole predmetových olympiád; deň po olympiáde má právo na odpustenie ústnej a písomnej skúšky i domácej úlohy,

- žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na využitie špeciálnych foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám,

- v odôvodnených prípadoch má žiak právo na vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu,

- zúčastňovať sa  všetkých akcií organizovaných školou (kultúrne, športové a spoločenské podujatia, jazykovo-poznávacie pobyty, exkurzie, kurzy, prednášky a pod.) Pre viacdňové akcie školy (lyžiarsky kurz, kurzy ochrany človeka a prírody, jazykovo-poznávacie pobyty a pod.) platí osobitný poriadok. Učiteľ – organizátor viacdňovej akcie školy má právo nedovoliť žiakovi účasť na akcii po konzultácii s triednym učiteľom a riaditeľom školy. Dôvodom môže byť napríklad uložené výchovné opatrenie za porušenie vnútorného poriadku školy alebo za vysokú absenciu.

Žiak má povinnosť:

- žiak musí byť v škole vhodne a čisto oblečený a upravený, nepripúšťa sa vyzývavý účes -

farba a tvar účesu, piercingy na tvári: nosenie čiapky v triede, v jedálni, atď.

- je povinný vykonávať službu v jedálni a týždennícke práce,

- keď sa žiak zo závažných dôvodov nemohol pripravovať na vyučovanie, ospravedlní sa

príslušnému vyučujúcemu na začiatku hodiny. Učivo si osvojí a úlohy splní podľa pokynov

vyučujúceho,

- počas vyučovania sa správa disciplinovane, pracuje na osvojovaní si učiva. Odpovedá nahlas

a zrozumiteľne. Na laboratórnych cvičeniach rešpektuje laboratórny poriadok a bezpečnosť

práce,

- v školskej jedálni dodržiava určený poriadok, nepredbieha sa, odnáša podnos po dojedení,

dbá na kultúru stravovania. V prípade, že má dva lístky dostáva dve porcie na jeden tanier.

Služba v jedální musí dohliadať na plynulý prísun príborov a podnosov.

- osvojovať si podľa svojich najlepších schopností vedomosti a zručnosti, svedomite sa pripravovať na vyučovanie,

- správať sa tolerantne a slušne, rešpektovať spolužiakov a učiteľov, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických aj nepedagogických pracovníkov a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole,

- chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok, pomáhať pri udržiavaní poriadku v škole a jej okolí,

- šetriť školské zariadenia, chrániť ich pred poškodením a šetrne zaobchádzať s učebnicami a učebnými pomôckami,

- dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok,

- zúčastňovať sa vyučovania podľa platného rozvrhu; ak absencia žiaka v konkrétnom predmete spôsobila nedostatok reprezentatívnych podkladov pre klasifikáciu, žiak môže byť neklasifikovaný. O skutočnosti, či je možné žiaka vyskúšať a hodnotiť v riadnom termíne, rozhodne vyučujúci po prerokovaní s riaditeľom školy. Ak žiaka nemožno klasifikovať pre nedostatok relevantných podkladov, klasifikovanie žiaka sa uskutočňuje podľa § 56 ods. 1 a 2, resp. formou komisionálnej skúšky podľa § 57 ods. 1 písm. b)

- prichádzať minimálne 5 minút pred začiatkom vyučovania do svojej triedy,

- prihlásiť sa na voliteľné predmety v určenom termíne; zmenu voliteľného predmetu povoľuje riaditeľ školy a nie je možná po 15. septembri príslušného školského roka,

- písomne sa prihlásiť na maturitnú skúšku (žiaci posledného ročníka) triednemu učiteľovi do 30. septembra príslušného kalendárneho roka,

- ospravedlniť každú svoju neprítomnosť na vyučovaní u triedneho učiteľa,

- bezprostredne po príchode do školy sa prezuť, odložiť topánky a vrchný odev do skrine.

Žiakovi nie je dovolené:

- prinášať  do školy alebo na  činnosti organizované  školou alkoholické  nápoje, drogy  a iné

zdraviu škodlivé látky, požívať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,

- fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a jej okolí a pri všetkých činnostiach organizovaných školou a vo vyučovacom čase aj mimo neho,

- prinášať na vyučovacie hodiny veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní napr. časopisy, hry ...,

- manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje),

- znečisťovať steny (interiér aj exteriér), ničiť zariadenie učební, šatní, šatňových skriniek a ostatných priestorov školy,

- používať vulgárne výrazy,

- demonštrovať prejavy intimity a sexuálneho správania sa na verejnosti (v areáli školy),

- používať mobilný telefón na vyučovaní, v tomto čase musí byť telefón vypnutý a uložený v taške; v prípade nutnosti povolí jeho použitie vyučujúci, cez prestávky môže žiak používať mobilný telefón len na telefonovanie a posielanie SMS,

- konzumovať potraviny počas vyučovacích hodín,

- nosiť do školy cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí; v prípade straty, či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka,

- robiť si zvukový a obrazový záznam na hodine bez súhlasu vyučujúceho (pozri autorský zákon),

- podvádzať.

V škole a na akciách organizovaných školou je prísne zakázané:

- akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické násilie a jeho propagácia,

- prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, horľavé látky a iné),

- prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu,

- prechovávanie, užívanie, predávanie, poskytovanie a propagácia návykových látok (alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá, drogy a iné),

- rovnako neprípustné je byť pod vplyvom týchto látok,

- písať a kresliť na steny budovy školy zvonku, na steny a kabínky sociálnych zariadení, chodieb a učební, ako aj na nábytok učební.

Zásady správania žiakov v škole a na vyučovaní:

 1. Žiaci zásadne oslovujú pracovníkov školy: pani profesorka, pán školník a pod.
 2. Žiaci zdravia pozdravom „Dobré ráno“ (Dobrý deň). Žiaci zdravia všetkých zamestnancov

školy i vyučujúcich GMG.

 1. Žiaci zdravia pedagogických pracovníkov školy aj pri stretnutí mimo budovy školy.
 2. V prípade príchodu na druhú a ďalšiu vyučovaciu hodinu sa zdržiavajú na chodbách, sprá-

vajú sa nehlučne, aby nerušili priebeh vyučovania.

 1. Pred vstupom do budovy školy si žiaci očistia obuv a prezujú sa do zdravotne nezávad-

ných prezuviek.

 1. Žiak prichádza na vyučovanie včas, riadne pripravený, so všetkými učebnými a školskými

potrebami. Žiak nosí do školy iba tie veci, ktoré nevyhnutne potrebuje na vyučovanie. (Za

ostatné veci škola nezodpovedá! - napr. mobilné telefóny, MP3 prehrávače, zlaté retiazky, šperky, atď.)

 1. Žiak môže opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.
 2. Cez prestávku si žiak pripraví pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, nadesiatuje sa.

Správa sa pokojne, neruší spolužiakov a pripravuje sa na nasledujúcu hodinu.

 1. Počas vyučovania môže žiak opustiť budovu školy len v odôvodnených prípadoch s pí-

somným  povolením triedneho učiteľa - na priepustku.

10.  Žiak sa nezdržiava zbytočne na toaletách, nehádže smeti a odpadky do záchodových mís,

pisoárov a umývadiel.

11.  Po zazvonení na vyučovaciu hodinu žiaci v tichosti očakávajú príchod vyučujúceho. Ak sa

vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, oznámi to týždenník zástupcovi

riaditeľa školy.

12.  Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si každý žiak uloží svoje veci do tašky, očistí si

svoje miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

13.  Žiak sa po skončení vyučovania bezdôvodne nezdržiava v šatni, v priestoroch školy, ani

pred budovou školy.

14.  Ak vznikne podozrenie, že žiak školy užíva návykové látky, oznámi riaditeľ školy zákonnému zástupcovi žiaka túto skutočnosť, požiada ho, aby zariadil v čo najkratšom možnom čase odborné lekárske vyšetrenie svojho syna (dcéry) zamerané na konzumáciu drog.

15.  Ak pristihnú žiaka v areáli školy alebo na školskej akcii užívať návykové látky, bude mu znížená známka zo správania a podmienečne sa vylúči zo štúdia s tým, že po uplynutí doby 6 mesiacov zákonný zástupca zariadi jeho vyšetrenie zamerané na užívanie drog a výsledok oznámi riaditeľovi školy; keď bude výsledok vyšetrenia pozitívny, žiak bude z ďalšieho štúdia vylúčený.

16.  Ak by bol študent školy v areáli gymnázia alebo na školskej akcii prichytený pri distribúcii návykových látok, z ďalšieho štúdia bude okamžite vylúčený a riaditeľ školy oznámi jeho čin orgánom činným v trestnom konaní.

Pravidlá hodnotenia a klasifikácie

- učitelia jednotlivých predmetov na začiatku školského roka oznámia žiakom podmienky klasifikácie a hodnotenia dohodnuté príslušnou predmetovou komisiou,

- priebežná klasifikácia žiaka sa zapisuje do internetovej žiackej knižky; učiteľ zabezpečí, aby sa o prospechu a správaní žiaka mohol priebežne informovať zákonný zástupca žiaka tak, že najmenej raz za dva týždne dopĺňa aktuálnu klasifikáciu do internetovej žiackej knižky,

- každý žiak má právo dozvedieť sa včas výsledky písomnej (do 14 dní) či ústnej odpovede a nahliadnuť do svojej písomnej práce,

- zákonný zástupca žiaka má právo kedykoľvek sa oboznámiť s klasifikáciou svojho dieťaťa a po dohovore s vyučujúcim aj nahliadnuť do písomných prác,

- počet kontrolných písomných prác stanovujú učebné osnovy; jednotlivé druhy písomných skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celé klasifikačné obdobie; v jednom dni môžu žiaci písať len jednu písomnú prácu stanovenú učebnými osnovami (štvrťročnú, resp. polročnú písomnú prácu).

Práva a povinnosti zákonného zástupcu žiaka

Zákonný zástupca žiaka má právo:

- žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona,

- oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,

- byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

- na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa

- vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

- byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy.

 

Zákonný zástupca žiaka je povinný:

- vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

- dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,

- dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

- informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania, najmä zmena bydliska, strata zamestnania niektorého z rodičov, rozchod rodičov, úmrtie v rodine a pod.; tieto informácie podľa charakteru závažnosti sú pre učiteľa dôverné a musí o nich zachovať mlčanlivosť,

- nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

Neúčasť žiaka na výchove a vzdelávaní žiak, resp. zákonný zástupca rieši podľa § 144 ods. 9 – 11 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Dochádzka žiakov do školy

 1. Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas.
 2. Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre vážnu chorobu, vážnu udalosť

v rodine a nepredvídané dopravné pomery.

 1. Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie, vyžiada si povolenie prostredníctvom zákonného zástupcu:

a/ uvoľnenie žiaka z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť príslušný vyučujúci

b/ uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa môže povoliť triedny učiteľ

c/ uvoľnenie z viacerých dní povoľuje riaditeľ školy na odporúčanie triedneho učiteľa.

 1. Pri návrate na vyučovanie je žiak povinný ihneď, t.j. deň príchodu do školy predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom, resp. lekárske potvrdenie.
 2. Za neospravedlnené hodiny je žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle tohto

poriadku.

 1. Ak žiak nemá dostatok relevantných podkladov na stanovenie celkovej klasifikácie v predmete na konci klasifikačného obdobia, žiak bude na základe rozhodnutia riaditeľa školy skúšaný v náhradnom termíne (§ 56 ods. 1 a 2) formou komisionálnej skúšky (§57 ods. 1 písm. b) a to nezávisle od dôvodu absencie.

Ak žiak má dostatok podkladov pre stanovenie celkovej klasifikácie v predmete na konci

klasifikačného obdobia, ale jeho absencia bola vysoká:

a) môže vyučujúci predmetu zadať žiakovi súhrnný overovací test

b) môže riaditeľ školy v zmysle § 57 ods. 1 písm. d) dať podnet na komisionálne    preskú-

šanie.

 1. Ak žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku chce zanechať štúdium, oznámi to pí-

somne riaditeľovi školy. Ak žiak nie je plnoletý, urobí to prostredníctvom zákonného

zástupcu. Ak sa žiak, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku nezúčastní na vyučovaní

v trvaní najmenej 5 vyučovacích dní a jeho účasť nie je ospravedlnená, riaditeľ školy

písomne vyzve žiaka alebo zákonného zástupcu, aby v určenom čase doložil dôvod žia-

kovej neprítomnosti.  V prípade neospravedlnenej neúčasti na vyučovaní je žiakovi uložené výchovné opatrenie – vylúčenie zo štúdia.

 1. Žiačke, ktorá sa nemôže zúčastňovať vyučovania z dôvodu tehotenstva a materstva riaditeľ školy môže povoliť prerušenie štúdia na žiadosť zákonného zástupcu v prípade ak ide o plnoletú žiačku tak na jej žiadosť, resp. môže povoliť štúdium podľa individuálneho učebného plánu.
 2. Riaditeľ školy môže uvoľniť žiaka tiež z akcií organizovaných školou, napr. cvičení a kurzov, exkurzií, brigád, verejnoprospešných prác a i,. ak je požadovaný výkon pre zdravotný stav žiaka škodlivý alebo neúmerný.

10. Riaditeľ školy môže povoliť vzdelávanie podľa individuálneho učebného plánu na žiadosť

zákonného zástupcu žiaka, alebo na žiadosť plnoletého žiaka. Predovšetkým žiakovi s na-

daním alebo podľa závažných dôvodov.

Výchovné opatrenia

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

Za vzorné správanie, za mimoriadny prejav aktivity, za statočný čin a podobne môže riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie.

Naopak, za závažné a opakované previnenie proti školskému poriadku môže riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť žiakovi niektoré z opatrení vo výchove – napomenutie alebo pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľom školy, podmienečné vylúčenie, vylúčenie.

Pochvaly a iné ocenenia, ako aj opatrenia vo výchove, sa zaznamenávajú žiakovi do triedneho výkazu alebo katalógového listu.

Závažnosť priestupkov posudzuje po ich predchádzajúcom dôkladnom prešetrení triedny učiteľ a navrhované opatrenia konzultuje s vyučujúcimi, výchovným poradcom a vedením školy. O udelených opatreniach informuje triedny učiteľ preukázateľným spôsobom zákonného zástupcu žiaka.

Pochvala triednym učiteľom môže byť udelená napríklad za:

- výrazné zlepšenie prospechu,

- výbornú dochádzku do školy – 0 vymeškaných hodín,

- reprezentáciu školy,

- činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností.

Pochvala riaditeľom školy môže byť udelená napríklad za:

- výborný prospech a príkladný prístup k štúdiu,

- úspešnú reprezentáciu školy,

- činnosť v prospech školy nad rámec svojich povinností,

- nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

Opatrenia na posilnenie disciplíny

Napomenutie triednym učiteľom za jednorazové porušenie vnútorného poriadku školy napr. za:

- neskorý príchod na vyučovanie,

- ústnu sťažnosť kolegov prednesenú na pedagogickej rade,

- neprezutie sa v priestoroch školy (žiak je povinný prezúvať sa počas celého školského roka),

- neplnenie povinnosti týždenníkov,

- iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom,

- úmyselné narúšanie vyučovacej hodiny žiakom,

- nevhodné vystupovanie žiaka voči učiteľovi alebo spolužiakovi.

Pokarhanie triednym učiteľom napr. za:

- za 3 a menej hodín neospravedlnenej absencie,

- za opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcej časti.

Pokarhanie riaditeľom školy môže byť uložené napr. za:

- neospravedlnenú absenciu od 4do 8 vyučovacích hodín,

- podvádzanie,

- fajčenie, používanie alkoholických nápojov a iných druhov návykových látok v školských priestoroch a na školských akciách,

- opakujúce sa neslušné správanie voči spolužiakom, vyučujúcim, alebo zamestnancom školy,

- opakujúce sa priestupky uvedené v predchádzajúcej časti,

- úmyselné poškodzovanie školského zariadenia.

Podmienečné vylúčenie zo školy sa ukladá za 7-12 hodín neospravedlnenej absencie, za zvlášť závažné priestupky voči vnútornému poriadku školy, všeobecne platným predpisom a nariadeniam a proti zásadám slušného správania sa.  Riaditeľ školy určí podmienečne vylúčenému žiakovi skúšobnú lehotu, a to najdlhšie na jeden rok. Ak sa žiak v skúšobnej lehote osvedčí, upustí sa od vylúčenia, ak sa dopustí ďalšieho závažného previnenia, riaditeľ žiaka vylúči zo štúdia.

Vylúčenie zo štúdia sa ukladá žiakovi za závažné porušenie vnútorného poriadku školy.

Hodnotenie a klasifikácia správania

Postup upravuje Metodické usmernenie Ministerstva školstva SR zverejnené na webstránkach ministerstva. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s vyučujúcimi žiaka a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade. Pri hodnotení a klasifikácii správania žiaka sa zohľadňuje plnenie ustanovení vnútorného poriadku školy a dodržiavanie stanovených pravidiel správania, ľudských práv a práv dieťaťa, dodržiavanie mravných zásad správania v škole a na verejnosti počas aktivít súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom.

Správanie žiaka sa klasifikuje podľa nasledovných kritérií:

stupňom 1 – veľmi dobré sa žiak klasifikuje, ak dodržiava ustanovenia vnútorného poriadku školy; dodržiava morálne zásady a pravidlá spolunažívania v kolektíve  a vo vzťahu k učiteľom,

stupňom 2 – uspokojivé sa žiak klasifikuje za:

- neospravedlnenú absenciu od 4 do 8 vyučovacích hodín,

- prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci a predmety ohrozujúce zdravie žiakov a učiteľov,

- úmyselné poškodenie zariadenia školy,

- opakované fajčenie a užívanie alkoholických nápojov v priestoroch školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou vo vyučovacom čase aj mimo neho,

- prejav rasovej, náboženskej či inej neznášanlivosti,

- za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pracovníkom školy,

- iné závažné previnenia voči vnútornému poriadku školy,

stupňom 3 – menej uspokojivé sa žiak klasifikuje za:

- neospravedlnenú absenciu od 9 do 12 vyučovacích hodín,

- zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v stupni 2,

- krádež,

- šikanovanie a vydieranie,

- ničenie školského (spolužiakovho) majetku,

stupňom 4 – neuspokojivé a vylúčenie zo školy sa žiak klasifikuje za:

- neospravedlnenú absenciu v rozsahu viac ako 13 vyučovacích hodín,

- zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v stupni 2 a stupni 3 podľa uváženia pedagogickej rady,

- porušovanie ľudských práv spolužiakov, pedagogických zamestnancov alebo ďalších osôb,

- spáchanie takého činu, ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov.

Záverečné ustanovenia

Vnútorný poriadok školy platí pre žiakov počas celého štúdia na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante, vzťahuje sa aj na mimoškolskú činnosť (exkurzie, lyžiarske a účelové kurzy, brigády, atď.). Návrh školského poriadku bol predložený na pripomienkovanie všetkým pedagogickým pracovníkom, konzultovaný s výchovným poradcom školy a s členmi Rady školy a Rady rodičov.

Školský poriadok sa stáva záväzným pre žiaka po preukázateľnom oboznámení sa s jeho obsahom prostredníctvom triedneho učiteľa na triednickej hodine a pre zákonného zástupcu na zasadnutí triedneho rodičovského združenia.

Vnútorný poriadok školy bol schválený pedagogickou radou dňa 24.6.2013.

Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť dňom 01.09.2013.

 

V Galante dňa 24.6.2013

 

PaedDr. Peter Černý

riaditeľ školy

MDIwYjI