Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok: Jedálne lístky sú prístupné v novej aplikácii - strava.cz. Bližšie...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,55 - 10,40

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40O ŠKOLE
O škole

 

Naše gymnázium

Počet absolventov nášho gymnázia od roku 1946 do r.2013 je 4743.

V školskom roku 2018/2018 študuje na škole 328 študentov. Z tohto počtu

je osem tried štvorročného štúdia a sedem tried osemročného štúdia.

Štvorročné štúdium - 107 študentov.

Päťročné bilingválne štúdium - 38 študentov

Osemročné štúdium - 183 študentov.

Na gymnáziu vyučuje 29 interných pracovníkov a 2 externí pracovníci.

V školskom roku 2018/2019 máme otvorené jednu triedu osemročného

štúdia, jednu triedu päťročného bilinválneho štúdia a jednu triedu štvorročného štúdia.

Trieda 8-ročného štúdia - robíme prijímacie skúšky

Trieda 5-ročného bilingválneho štúdia - robíme prijímacie skúšky

Trieda 4-ročného štúdia - robíme prijímacie skúšky

Vyučujeme tieto semináre:

Konverzácia v anglickom, nemeckom a talianskom jazyku, spoločenskovedný

seminár, dejepisný seminár, seminár z matematiky, seminár z chémie, seminár

z fyziky, seminár z biológie, seminár z geografie, seminár z informatiky a literárny

seminár.

Cudzie jazyky: anglický jazyk, nemecký jazyk, taliansky jazyk.

Súčasťou učebného plánu v prvých dvoch ročníkoch je aj alternatívne vyučovanie

etickej a náboženskej výchovy. Rozdelenie žiakov do tried podľa zamerania

zohľadňuje záujem žiakov a možnosti školy.

Štvorročné štúdium

je určené pre absolventov ZŠ a je organizované podľa učebného plánu

so všeobecným zameraním.

Dôležité postavenie v študijnom programe majú voliteľné predmety v treťom

a vo štvrtom ročníku. Študenti majú možnosť vybrať si zo širokej ponuky

seminárov a cvičení. Tieto im pomôžu získať vedomosti potrebné pre úspešné

vykonanie maturitnej skúšky i zvládnutie prijímacích skúšok na vysoké školy.

 

Osemročné štúdium je zamerané na vyučovanie biológie a chémie.

Daný typ štúdia umožňuje nadaným žiakom už po ukončení piateho ročníka

základnej školy a po úspešnom zvládnutí prijímacích skúšok študovať na škole,

ktorá im poskytne úplné všeobecné stredné vzdelanie.

Uvedené zameranie však umožňuje dosiahnuť potrebný štandard aj v ostatných

spoločenskovedných a prírodovedných predmetoch a absolventi tak môžu študovať

na ktorejkoľvek vysokej škole, či uplatniť sa úspešne v praxi.

 

Päťročné bilingválne štúdium so zameraním na

nemecký jazyk

-štúdium je odbor zriadený od 1.9.2017, čiže v školskom roku 2018/2019 študujú

u nás žiaci prvého a druhého ročníka tohto štúdia.

Žiaci prijatí do prvého ročníka k nám prichádzajú po absolvovaní 8.-meho alebo 9.-teho

ročníka ZŠ.

V prvom ročníku študujú 13 hodín týždenne v nemeckom jazyku v predmetoch: nemecký

jazyk-gramatika, nemecký jazyk-písanie, nemecký jazyk-reálie a konverzácia v nemeckom

jazyku.

Od druhého ročníka, okrem výučby nemeckého jazyka, sa učia nemeckú literatúru a predmety

chémia, fyzika, matematika a umenie a kultúra v nemeckom jazyku.

Maturitnú skúšku zo slovenského jazyka absolvujú po štvrtom ročníku a zvyšné predmety po

piatom ročníku štúdia.

Akékoľvek otázky týkajúce sa tohto typu štúdia Vám zodpovie riaditeľ školy pri osobnom

stretnutí resp.telefonicky na t.č.0911 864 562.


Školské a mimoškolské aktivity

V oblasti záujmových aktivít zohrávali dôležitú úlohu aktivity vyplývajúce

zo vzdelávacích poukazov.

ZDhlYT