Gymnázium Janka Matúšku  Galanta  ... REPETITIO EST MATER STUDIORUM ... 


AKTUALITY

arr3JEDÁLNY LÍSTOKAktuálny jedálny lístok:OBEDY ...

KONTAKTY

Gymnázium Janka Matúšku Galanta
Štvrť SNP 1004/34
924 01 Galanta
tel: +421 (31) 780 22 47
fax: +421 (31) 780 22 47
gymjmga@gymslga.sk
Riaditeľ školy: 0911 864 562

ZVONENIE:

0.hodina: 7,10 - 7,55

1.hodina: 8,00 - 8,45

2.hodina: 8,50 - 9,35

3.hodina: 9,50 - 10,35

4.hodina: 10,45 - 11,30

5.hodina: 11,35 -12,20

6.hodina: 12,25 - 13,10

7.hodina: 13,15 -14,00

8.hodina: 14,05 - 14,50

9.hodina: 14,55 -15,40Úvod

_____________________________________________stiahnite si tlačivo 2% z dane

_____________________________________________stiahnite si tlačivo potvrdenieo zaplatení dane

_____________________________________________stiahnite si skladačku o škole

_____________________________________________prezrite si našu facebookovú stránku

OZNAM

V dňoch 23.6 až 26.3.2020 pokračuje dištančná

forma výučby v jednotlivých ročníkoch a v jednotlivých

predmetoch.

Odovzdávanie učebníc sa uskutoční 29.6.2020 nasledovne:

Triedy 4-ročného a 5-ročného štúdia prídu do školy na 8,00

hod a odovzdajú a preberú učebnice a triedy 8-ročného

štúdia prídu na 10,00hod a odovzdajú a preberú učebnice.

Žiadam touto cestou všetkých študentov aby prišli včas a

priniesli všetky učebnice, ktoré im boli požičané na tento

školský rok.

S pozdravom

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy

 

Vysledková listin

a z prijimacich skúšok na osemročné

štúdium na Gymnázium Janka Matúšku v Galante


OZNÁMENIE

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Matúšku v Galante Vám

oznamuje, že žiaci školy sa v školskom roku 2019/2020

zúčastnia vyučovania už len v ostatných dvoch dňoch 29. a

30. júna 2020. Program na tieto dva dni bude nasledovný:

29.6.2020 odovzdávanie učebníc a riešenie triednických

záležitostí a 30.6.2020 odovzdávanie vysvedčení.

Všetky bližšie informácie k týmto dvom dňom oznámia

študentom triedni vyučujúci hneď po klasifikačnej a

pracovnej porade, ktorá sa uskutoční 22.6.2020.

S pozdravom

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy

OZNÁMENIE

Gymnázium Janka Matúšku v Galante Vás informuje, že

na škole sa uskutoční prijímacie konanie v druhom termíne

do prvého ročníka švorročného štúdia na nenaplnený počet

miest. Prijímacie konanie sa uskutoční dňa 22.6.2020.

Do tohto termínu je potrebné zaslať prihlášku buď mailom alebo

poštou na adresu školy. Kritériá na prijatie sú totožné s kritériami

pre prijatie v prvom kole. V prípade akýchkoľvek otázok

kontaktujte riaditeľa školy- 0911864562

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy

OZNÁMENIE

Držitelia ISIC preukazov, tu je návod na kompletnú obnovu

ISIC kariet. Neplatí pre nových nastupujúcich študentov a

študentov, ktorí si chcú vybaviť novú kartu ISIC.

List_pre_rodicov_kompletna_revalidacia_2020_JUN.pdf

OZNÁMENIE

Žiak, ktorý si na prihláške do Prímy 8-ročného štúdia

uviedol prvú školu Gymnázium Janka Matúšku (1.termín)

vykoná prijímacie skúšky dňa 15.6.2020.

Žiak, ktorý si na prihláške uviedol Gymnázium Janka

Matúšku ako druhú školu (2.termín) vykoná prijímacie

skúšky dňa 18.6.2020.

Kritériá pre prijatie žiakov do 1. ročníka 8-ročného štúdia (Príma)

pre školský rok 2020/2021


OZNÁMENIE

Výsledky prijatia na 4-ročné štúdium

Ak dostanete rozhodnutie o neprijatí na štúdium

na našej škole a v prípade záujmu o štúdium Vás prosíme

obratom zaslať odvolanie,pretože poradie prijatých sa bude

posúvať z toho dôvodu, že žiak má právo dať si prihlášku

na dve školy. Opravné rozhodnutie nemožno robiť bez

odvolania zákonného zástupcu, preto Vás prosím, aby ste

dodržali tento postup a odvolanie zaslali v prípade záujmu.

Ďakujem, s pozdravom,

PaedDr. Peter Černý, PhD.,

riaditeľ Gymnázia Janka Matúšku v Galante

Tel. 0903 864562


 

OZNÁMENIE

Kritériá pre prijatie uchádzačov do 1. ročníka štvorročného štúdia

Gymnázia Janka Matúšku v Galante pre školský rok 2020/2021

OZNÁMENIE O MATURITNEJ SKÚŠKE 2019/2020

Žiakom Oktávy, 4.A a 4.B triedy Gymnázia Janka Matúšku v Galante

dávame do pozornosti aktuálne informácie týkajúce sa ústnej formy

maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 podľa usmernenia

MŠ SR zo dňa 23.4.2020.

V prípade akýchkoľvek otázok dotknutých študentov je potrebné

obrátiť sa na riaditeľa školy - t.č. 0911 864 562.

Ďalšie, prípadné nové informácie budú zverejnené na stránke školy.

Po uzatvorení školského roka pre štvrtý ročník a Oktávu s dátumom

vydania vysvedčenia 7.5.2020 budú pred týmto termínom výsledky

z jednotlivých predmetov zverejnené na IZK.

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

Pokyny pre skúšku - infografika

Časová os pre žiakov a rodičov

Ako sa vypočíta moja známka?

Čo sú príbuzné skupiny predmetov?

OZNÁMENIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV ŠKOLY

Študenti 4-ročného, 5-ročného aj 8-ročného štúdia Gymnázia

Janka Matúšku budú na koncoročnom vysvedčení školského roka

2019/2020 klasifikovaní  tak ako v prvom polroku známkou, okrem

predmetov etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova,

hudobná výchova a telesná a športová výchova.

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy

OZNÁMENIE

Pre končiacich študentov online časopis, ktorý sa vám načíta, ak

kliknete na názov "KAM PO STREDNEJ"

OZNÁMENIE

Prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/

2021 odošlú riaditelia základných škôl na stredné školy (Gymnázium

Janka Matúšku Galanta) do 21.5.2020.

Riaditeľ strednej školy zverejní údaje do 28.4.2020.

Prijímacie skúšky do Gymnázia Janka Matúšku Galanta na školský rok

2020/2021 sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa

a to najskôr 2 týždne od skončenia mimiriadneho prerušenia školského

vyučovania.

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti

zákaz organizovania výletov a exkurzií, športových podujatí, súťaží

a predmetových olympiád reliazovaných v sústave škôl a školských

zariadení.

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy

 

OZNÁMENIE

Linka pomoci od VÚC

 

 

 

 

OZNÁMENIE

Informácie z tlačovej besedy Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK od 30.3.2020

až do odvolania na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu

a športu SR bude prerušené vyučovanie.

Prihlášky na prijímacie konanie pre žiakov ZŠ na stredné školy budú

zasielané do 15.5.2020.

Maturity 2019/2020: Predbežné informácie ministra školstva, vedy,

výskumu a športu SR uvádzajú, že externá časť maturitnej skúšky je

zrušená, písomná forma internej časti maturitnej skúšky je zrušená.

Ústna forma maturitnej skúšky bude do 14 dní od odvolania prerušenia

vyučovania.


OZNÁMENIE

Na základe rozhodnutia MŠ SR oznamujeme, že Gymnázium Janka

Matúšku v Galante bude do odvolania zatvorené.

Znovuotvorenie škôl bude ohlásené v médiách aj na našej stránke.

Ďalej oznamujeme na základe rozhodnutia MŠ SR zrušenie  externej

časti a internej písomnej časti maturitných skúšok v školskom roku

2019/2020.

Ruší sa tiež testovania T9 pre Kvartu v školskom roku 2019/2020.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať, resp. v prípade

akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na t.č. 0911 864 562.

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy


OZNÁMENIE

Odporúčania z TTSK v súvislosti so šírením vírusu COVID 19.

 

 


OZNÁMENIE

Na základe nariadenia MŠ SR oznamujeme všetkým žiakom školy, že

vyučovanie na Gymnáziu Janka Matúšku v Galante bude prerušené

do 27.3.2020 včítane. Tým nastáva posun v konaní písomných

maturitných skúšok, ktoré sa uskutočnia v dňoch 31.3. (utorok),

1.4.(streda) a 2.4. (štvrtok) 2020.

Testovanie T9 zostáva v riadnom termíne - 1.4.2020.

Počas maturitných skúšok a testovania T9 budú mať všetci žiaci, ktorých

sa testovanie netýka, riaditeľské voľno.

Študentom školy budú zadávané povinné úlohy z jednotlivých predmetov

príslušnými vyučujúcimi elektronickou formou.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať, resp. v prípade

akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na t.č. 0911 864 562.

PaedDr.Peter Černý, PhD.

riaditeľ školy

 

OZNÁMENIE

Oznamujeme všetkým žiakom školy, že vyučovanie na Gymnáziu Janka

Matúšku v Galante (podobne ako v ostatných stredných školách TTSK)

je z dôvodu preventívnych opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu-

COVID-19 prerušené do 13.3.2020. V piatok, 13.3.2020 budú zverejnené

oficiálne informácie ku konaniu písomnej maturitnej skúšky.

Škola bude postupovať podľa oficiálnych nariadení MŠ SR a zriaďovateľa

TTSK.

Akékoľvek otázky môžte smerovať na riaditeľa školy - č.t. 0911 864 562,

resp.mailom peter.cerny62@gmail.com.

PaedDr.Peter Černý,PhD.

riaditeľ školy

NOVÉ

Kritériá pre prijatie žiakov do triedy s dvojjazyčným vyučovaním na Gymnáziu Janka Matúšku GalantaŠtudijný odbor 79 02 J 74 – gymnázium – bilingválne štúdium s druhým vyučovacím jazykom nemeckým

NOVÉ

Hodnotiaca správa za rok 2018/2019

príloha1 príloha2 príloha3

príloha4 príloha5 príloha6

príloha7 príloha8 príloha9

NOVÉ

Burza stredných škôl Sládkovičovo


NOVÉ

Burza stredných škôl v Seredi, kde sme mali tiež

zastúpenie.


NOVÉ

Ďakujeme za vašu veľkú účasť u nás na škole.

foto1 foto2 foto3 foto4

foto5 foto6 foto7 foto8

foto9 foto10 foto11 foto12

foto13 foto14 foto15 foto16

foto17 foto18

 

Dovoľujeme si pozvať Vás  na „Deň otvorených dverí“ Gymnázia

Janka Matúšku v Galante dňa 27. novembra 2019 (v stredu)

so začiatkom o 8,30 hod. v aule gymnázia.

Deň otvorených dverí je určený pre žiakov, ktorí majú záujem

študovať na štvorročnom, osemročnom i päťročnom type štúdia.

V prípade päťročného bilingválneho typu štúdia ide o žiakov nielen

9.ročníka, ale aj 8.ročníka ZŠ. Druhým vyučovacím jazykom

na bilingválnom type štúdia je nemecký jazyk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

PaedDr. Peter Černý, PhD., riaditeľ školy

NOVÉ

Prezentácia nášho gymnázia v Trnave na podujatí "KAM NA

STREDNÚ ŠKOLU", ktorá mala veľký úspech.

foto1 foto2

NOVÉ

Študenti našej školy sa 19.11.2019 zúčastnili exkurzie do Rakúska

"Po stopách Esterházy".

Študenti triedy 1.A a 2.BG mali tú možnosť a navštívili dve sídla

rodiny Esterházy, a to hrad vo Forchtensteine a zámok v Eisenstadte.

Celý poznávací zájazd bol veľkým kultúrnym zážitkom a ďakujeme

mestu Galanta,že mali naši študenti túto možnosť.

foto1 foto2 foto3 foto4

NOVÉ

Nežná revolúcia v meste Galanta – NOVEMBER ´89

- vzdelávacie podujatia pre študentov a verejnosť

 

November ´89 sa nezmazateľne zapísal do našich novodobých dejín.

Pripomenutie si kľúčových udalostí Nežnej revolúcie i tých, ktoré jej

predchádzali, bolo témou vzdelávacích podujatí pre mládež i dospelých,

ktoré pripravilo a zrealizovalo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie

Galantské osvetové stredisko v spolupráci so študentmi Gymnázia Janka

Matúšku v Galante. Dňa 12. novembra 2019 sa uvedené edukačné podujatia

uskutočnili od 10.00 hod. v priestoroch Gymnázia Janka Matúšku v Galante

pre študentov a od 14.00 hod. v priestoroch Galantského osvetového

strediska pre verejnosť. Vzdelávací program vznikol v rámci projektu

Nadácie Milana Šimečku pod názvom „Študenti po stopách totality“,

ktorý zostavili a prezentovali študenti Gymnázia Janka Matúšku v Galante.

Do prípravy a realizácie projektu sa zapojili študenti, ktorých spája

spoločný záujem o históriu a preto sa združujú pod názvom „História

nás baví“.Päť študentov - Lucia Ilavská,Kevin Miklós, Karin Elkuch,

Veronika Kusendová a Natália Bačová spolu so svojou vyučujúcou

Mgr. Rozáliou Csemezovou celý obrazovo-slovný program pripravili

na vynikajúcej úrovni a bolo skutočne vidieť, že dejinám a historickým

udalostiam sa venujú s veľkou záľubou. Popri prezentovaných

faktografických údajoch študenti výborne spracovali aj svedectva

a spomienky ľudí, ktorí prežili obdobie totality a sú veľmi hodnotným

výpovedným materiálom. Novembrovými udalosťami občania aktívne

deklarovali svoju vôľu slobodne žiť a taktiež odhodlanie prevziať

zodpovednosť za demokratickú občiansku spoločnosť. Do konca

novembra 2019 majú v priestoroch Gymnázia Janka Matúšku

v Galante študenti i široká verejnosť možnosť vzhliadnuť autentické

fotografie autora Jozefa Kepperta, ktoré zachytávajú revolučné udalosti

Novembra ´89 v meste Galanta.

 

Galantské osvetové stredisko


článok bol zverejnený na stránke TTSK:

https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/nezna-revolucia-v-meste-galanta-november-89/

Nové

Prezentácia našej školy na spoločnej akcii stredných škôl v Šali.


https://www.rtvkrea.sk/dilema-deviatakov

 

 

 

 

 

NOVÉ

Informačná povinnosť prevádzkovateľa pre dotknutú osobu

ZWFjNDI4MT